Baron Simone LeCroix

Baron of the Bayou Vermillion Railway

Description:

The mysterious Baron Simone LeCroix runs the Bayou Vermillion company. Rumors abound that he practices Voodoo.

Bio:

Baron Simone LeCroix

Opportunity Knocks amuzzy